آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان: 31-55311923

برنامه هفتگی درمانگاه

ایام هفتهساعتنام پزشکتخصصتوضیحات
شنبهصبحخانم دکتر حکمتزنان و زایماندرمانگاه زنان
شنبهصبحآقای دکتر بیرامیاطفال
شنبهصبحخانم دکتر فرشبافگوش و حلق و بینی
شنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
شنبهصبحآقای دکتر مشیریارتوپدی
شنبهصبحآقای دکتر مظهریجراجی عمومی
شنبهصبحخانم دکتر صبوریقلب
شنبهصبحخانم دکتر سلامتیسونوگرافی
شنبهصبحخانم دکتر سبطیسونوگرافی
شنبهصبحآقای صدوقیبینایی سنجی
شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
شنبهعصرخانم دکتر حکمتزنان و زایماندرمانگاه زنان
شنبهعصرآقای دکتر جهانگیریقلب
شنبهعصرآقای دکتر حاجی میرزاییسونوگرافی
یکشنبهصبحدکتر کدخدایانزنان و زایماندرمانگاه زنان
یکشنبهصبحخانم دکتر روزبهانیاطفال
یکشنبهصبحآقای دکتر عزیزیطب فیزیکنوارعصب و عضله
یکشنبهصبحآقای دکتر فرهنگیگوش و حلق و بینی
یکشنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
یکشنبهصبحآقای دکتر مشیریارتوپدی
یکشنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهجراجی عمومی
یکشنبهصبحخانم دکتر صفاییقلب
یکشنبهصبحآقای دکتر زارعیسونوگرافی
یکشنبهصبحآقای صدوقیبینایی سنجی
یکشنبهصبحخانم ایبک آبادیتغذیه
یکشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
یکشنبهعصردکتر کدخدایانزنان و زایماندرمانگاه زنان
یکشنبهعصرآقای دکتر شیبانیجراجی عمومی
دوشنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهزنان و زایماندرمانگاه زنان
دوشنبهصبحآقای دکتر خلجاطفال
دوشنبهصبحآقای دکتر ولی پوراورولوژی
دوشنبهصبحآقای دکتر ثابتیگوش و حلق و بینی
دوشنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
دوشنبهصبحآقای دکتر وزیریداخلی
دوشنبهصبحآقای دکتر بهشادارتوپدی
دوشنبهصبحآقای دکتر مظهریجراحی عمومی
دوشنبهصبحآقای دکتر زارعچشم
دوشنبهصبحآقای دکتر ابوئیقلب
دوشنبهصبحآقای دکتر زارعیسونوگرافی
دوشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
دوشنبهعصرخانم دکتر ایمانزادهزنان و زایماندرمانگاه زنان
سه شنبهصبحآقای دکتر حسن جلالیزنان و زایماندرمانگاه زنان
سه شنبهصبحخانم دکتر روزبهانیاطفال
سه شنبهصبحآقای دکتر سام زادهاورولوژی
سه شنبهصبحخانم دکتر فرشبافگوش و حلق و بینی
سه شنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
سه شنبهصبحآقای دکتر محمدیانارتوپدی
سه شنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهجراحی عمومی
سه شنبهصبحخانم دکتر صفاییقلب
سه شنبهصبحخانم دکتر سبطیسونوگرافی
سه شنبهصبحآقای صدوقیبینایی سنجی
سه شنبهصبحخانم ایبک آبادیتغذیه
سه شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
سه شنبهعصرآقای دکتر حسن جلالیزنان و زایماندرمانگاه زنان
چهارشنبهصبحخانم دکتر ابراهیمیزنان و زایماندرمانگاه زنان
چهارشنبهصبحخانم دکتر گنجیزنان و زایماندرمانگاه زنان
چهارشنبهصبحآقای دکتر بیرامیاطفال
چهارشنبهصبحآقای دکتر نوریاورولوژی
چهارشنبهصبحآقای دکتر فرهنگیگوش حلق بینی
چهارشنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
چهارشنبهصبحآقای دکتر مشیریارتوپدی
چهارشنبهصبحآقای دکتر کیاموسویجراحی عمومی
چهارشنبهصبحخانم دکتر صبوریقلب
چهارشنبهصبحآقای دکتر انصاریسونوگرافی
چهارشنبهصبحآقای صدوقیبینایی سنجی
چهارشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
چهارشنبهعصرخانم دکتر ابراهیمیزنان و زایماندرمانگاه زنان
چهارشنبهعصرخانم دکتر گنجیزنان و زایماندرمانگاه زنان
پنج شنبهصبحخانم دکتر خلیلیزنان و زایماندرمانگاه زنان
پنج شنبهصبحخانم دکتر مسعودیمغز و اعصاب
پنج شنبهصبحآقای دکتر خلجاطفال
پنج شنبهصبحآقای دکتر عزیزیطب فیزیکنوارعصب و عضله
پنج شنبهصبحآقای دکتر فرهنگیگوش و حلق و بینی
پنج شنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
پنج شنبهصبحآقای دکتر مشیریارتوپدی
پنج شنبهصبحآقای دکتر مشیریارتوپدی
پنج شنبهصبحآقای دکتر مظهریجراحی عمومی
پنج شنبهصبحخانم دکتر هاشمیانجراحی عمومی
پنج شنبهصبحخانم دکتر صفائیقلب
پنج شنبهصبحخانم دکتر نعمتیسونوگرافی
پنج شنبهصبحآقای صدوقیبینایی سنجی
پنج شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
پنج شنبهعصرخانم دکتر خلیلیزنان و زایماندرمانگاه زنان