یکشنبه ، 97/10/30

از سند وقف نامه بیمارستان مفرح ١٣٢١
......چون فضل باري شامل حال و مال و توفيق رفيع آقاي حاج ابوالقاسم مفرح ........گرديد يكباب مريضخانه درقريه و
دهستان ياخچي آباد حومه تهران ملكي خودش جهت آسايش مرضي و مستمندان بر اساس و نیت خیر بنا نمود ............
سال 1397

و حال بيمارستان مفرح مجهز و فعال همچنان در دسترس عموم مردم
نمود..