یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی داروخانه

داروخانه


drug داروخانة بيمارستان مفرح در زمينة ارائة خدمات دارويي و مشاوره اي به بيماران سرپايي ، بيماران بستري و بخش ها از ساعت 8:30 صبح الي 15:30 عصر فعال است.
از وظايف ديگر اين داروخانه ،تهيه ، كنترل ،نگهداري ، توزيع و مديريت امور دارويي بيمارستان است و همچنين تامين ، توزيع ، نظارت بر نگهداري و مصرف توليدات مصرفي استريل و ساير توليدات طبي مورد نياز بيمارستان را نيز به عهده دارد.
داروخانة بيمارستان، به پيروي از استانداردهاي ملي كيفيت دارو،موجبات تهيه و استفادة درست و بهينه از داروها و لوازم مصرفي را فراهم مي آورد.