یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی پاراکلینیک شنوايي سنجي و سمعك

شنوايي سنجي


sam
كلينيك سنجش شنوايي و خدمات سمعك بيمارستان مفرح از جمله واحدهاي پيراپزشكي بيمارستان است كه در كنار كلينيك گوش ، حلق و بيني در تشخيص انواع كم شنوايي و بيماري هاي گوش به جراح و متخصص ENT كمك شاياني مي كند.
خدماتي كه در اين واحد به مراجعين داده مي شود عبارتند از:
• ارزيابي شنوايي ، اعم از اديومتري و تمپانومتري جهت افراد 6 سال به بالا و همچنين ارزيابي شنوايي نوزادان به وسيله دستگاه OAE
• تجويز و ارائة انواع سمعك ها
• خدمات انواع سمعك ها (مانند تنظيم ، تعمير و ارائة باتري سمعك)
• ساخت انواع قالب گوش (مانند قالب سمعك ، قالب ضدآب و ضد صوت)

• اديولوژيست ..................... آقاي اميد نيك انديش