یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی پاراکلینیک واكسيناسيون

واكسيناسيون


VAK

هستند افرادي كه خود روزي توسط والدينشان براي واكسيناسيون به اين بيمارستان مراجعه كرده بودند و اينك نيز واكسيناسيون فرزندان خود را با مسئول قابل اعتماد و دقيق اين بخش پيگيري ميكنند.
بخش واكسيناسيون بيمارستان مفرح با بيش از 30 سال سابقة فعاليت و برخورداري از پرسنل دلسوز و كارآمد ، ايمن سازي مراجعان را با رعايت دقيق استانداردها ، در حيطه هاي زير به عهده دارد:
• واكسيناسيون روتين كودكان ، طبق ضوابط و كنترل وزارت بهداشت
• واكسيناسيون بيماران خاص ، ارجاعي بخش دياليز بيمارستان مفرح ، طبق ضوابط و دستورالعمل وزارت بهداشت
• واكسيناسيون پرسنل بيمارستان ( آنهايي كه در معرض كار پر خطر قرار دارند )

 

برنامة واكسيناسيون بيمارستان مفرح بشرح زير مي باشد:

 

واکسن

برنامه

ایام هفته

بدو تولد

ب.ث.ژ-فلج اطفال خوراکی-هپاتیت ب

همه روزه

2 ماهگی

فلج اطفال خوراکی-پنج گانه(سه گانه،هپاتیت ب،هموفیلوس آنفولانزا)

همه روزه

4 ماهگی

فلج اطفال خوراکی-فلج اطفال تزریقی- پنج گانه(سه گانه، هپاتیت ب،هموفیلوس آنفولانزا)

همه روزه

6 ماهگی

فلج اطفال خوراکی - پنج گانه(سه گانه،هپاتیت ب،هموفیلوس آنفولانزا)

همه روزه

12 ماهگی

MMR (سرخک، سرخجه، اوریون)

روزهای زوج (9 صبح)

18 ماهگی

MMR فلج اطفال خوراکی سه گانه

روزهای زوج (9 صبح)

6 سالگی(ورود به مدرسه)

فلج اطفال خوراکی-سه گانه

همه روزه