یکشنبه ، 97/10/30

بهداشت محيط

حفظ ضوابط و مقررات بهداشتي در محيط بيمارستان - به شرح زير - از جمله وظايف اين بخش محسوب مي شود:
• نظارت و كنترل بهداشتي به منظور تامين پاكيزگي محيط در همة بخش هاي بيمارستانi• نظارت و كنترل بهداشتي از نظر تفكيك ، جمع آوري و شستشوي البسه تا مرحلة توزيع و تحويل آنها و استفاده از دستگاه هاي شوينده در رختشويخانه طبق ضوابط استاندارد
• نظارت بهداشتي و فني در آشپزخانه و زنجيرة تهيه ، طبخ و توزيع مواد غذايي
• بررسي وضعيت بهداشتي آب مصرفي
• كنترل بهداشتي نحوة دفع فاضلاب مطابق با مقررات و ضوابط موجود
• نظارت و مداخله در تهيه و كاربرد گندزداها
• نظارت بر جمع آوري و تفكيك صحيح زباله ها در بخش هاي درماني و واحدهاي ديگر بيمارستان ودفع بهداشتي آنها طبق مقررات بيمارستان و ضوابط بهداشت محيط
• برنامة مستند كنترل حشرات و جانوران موذي با اولويت بهسازي محيط
• تشكيل پرونده بهداشتي براي پرسنل خدمات
• ارتباط مستمر با معاونت سلامت دانشگاه تهران