یکشنبه ، 97/10/30

كنترل عفونت

با توجه به مراجعه بيماران مبتلا به بيماري هاي مختلف به بيمارستان ها ، امكان بروز عفونت بيمارستاني در اثر انتشار ميكروارگانيسم هاي بيماري زا وجود دارد. اقدامات پيشگيرانه و ضدعفوني سازي براي كنترل و جلوگيري از انتشار اين گونه عفونت ها ، براي همة بيمارستان ها اجتناب ناپذير است.i5
در اين راستا ، بيمارستان مفرح اقدامات و تدابير بهداشتي زير را در بخش كنترل عفونت انجام ميدهد:
• نظارت بر نظافت ، پاكسازي و نگهداري وسايل و تجهيزات لازم براي مقابله با عفونت ها در محيط بيمارستان و ارائة راهكارهاي مناسب به كميتة كنترل عفونت بيمارستان
• بررسي و كنترل مداوم در جهت شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني و ارزيابي نتايج براي تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي مربوط به پيشگيري و كنترل غفونت بيمارستاني
• نياز سنجي و آموزش مهارتي پرسنل در ارتباط با كنترل عفونت توسط جلسات و دوره هاي آموزشي و سپس پيگيري اثر بخشي آن
• تشكيل پروندة بهداشتي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان
• خط مشي ايزولاسيون ، شامل بازديد روزانه از بخش ها به منظور اداره و گزارش بيماراني با بيماري هاي واگير احتمالي
• تهية كشت به صورت رندوم از همة ‌قسمت ها ، در قالب نظام مراقبت ، در جهت بررسي كيفيت مواد ضدعفوني كننده و رعايت بهداشت محيط