یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی بخش داخلی و جراحی

بخش داخلي-جراحي


jarahi عمل جراحي مي تواند تجربة‌ سختي باشد چنانچه ، پس از انجام آن بيمار با صميميت ، دقت و كارآمدي مراقبت نگردد..  خاطره اي كه بيماران بخش جراحي بيمارستان مفرح  غالبا به ياد دارند ، كادر پرستاري دلسوز و مجرب ، محيط آرام و نظافت آن مي باشد.

مراقبت هاي بهداشتي و درماني صحيح و جدي از بيماران در اين بخش ، با رعايت استاندارد هاي مراقبت و با اطلاع ، مشاوره و هماهنگي با پزشك متخصص انجام مي گيرد.

اين بخش جوابگوي اكثريت بيماران بستري داخلي و جراحي هاي تخصصي كوچك و بزرگ است.