یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی بخش زنان و زایمان

بخش زنان و زايمان

zan


بخش زنان و زايمان بيمارستان مفرح از بدو تاْسيس فعال ترين قسمت اين مركز درماني بوده است ، چنانچه بسياري در اين منطقه, بيمارستان مفرح را صرفآ به عنوان زايشگاه ميشناختند.

برخورد مهربان و در خور شأن با تازه مادران و بيماران ، از سياست هاي مهم مديريتي در اين بخش است ، چنانچه ، طبق نظرسنجي انجام شده ، رضايت كامل از عملكرد پرسنل ، امكانات و نظافت بخش وجود دارد و اين امر باعث شده مادران پس از ترخيص ، بيمارستان مفرح را به ديگران توصيه كنند. هم اينك مادران باردار از نقاط دور نيز براي زايمان به اين بيمارستان مراجعه مي كنند. بين اهالي منطقة اطراف، هستند كساني كه نسل سوم آنها نيز در بيمارستان مفرح بدنيا آمده است.

علاوه بر امور درماني و مراقبتي ، در بخش زنان و زايمان ، به مسائل آموزشي نيز اهميت ويژه داده مي شود. بستري شدگان و همراهان آنها درزمينة مراقبت هاي مادر و نوزاد ، به شيوه اي ساده و قابل درك ، آموزش مي بينند و حتي در منزل نيز توسط بروشورهاي آموزشي راهنمايي مي شوند. ضمناْ اين بخش در طرح نگهداري نوزاد همراه مادر كه از سوي معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشكي تهران در كشور توصيه و در بسياري از بيمارستانها به اجرا در مي آيد ، مشاركت فعال دارد .

اين بخش ، از امكانات و تجهيزات مراقبتي و رفاهي مطلوب و در حد استاندارد برخوردار است كه توسط متخصصين و كادر پرستاري مجرب اداره مي شود.

هزینه های بیمارستانی