یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی درباره ما مدیریت بیمارستان

مدیریت بیمارستان مفرح


تولیت بیمارستان مفرح : آقای علي مفرح

مسئول فني بيمارستان: آقاي دكتر مهرداد حبيبي

مدیریت بیمارستان : خانم سارا قوشلي پور

مترون :خانم فاطمه حسن زاده