یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد

 

bime-gharardad

بيمه تأمين اجتماعي
• بيمه خدمات درماني كاركنان دولت
بيمه خدمات درماني روستايي (براي بيماران بستري)
• بيمه ارتش
• بيمه شهرداري
• بيمه بانك تجارت
• بيمه بانك صادرات
• بيمه اس او اس (SOS)
• بيمه دانا
• بيمه ايران

قراردادهاي بيمارستان مفرح با سازمان هاي بيمه ، طبق ليست فوق ، در راستاي رفاه بيشتر بيماران منعقد گرديده است. لذا ارسال مدارك در ارتباط با دريافت پرداختي آنان ، مستقيما توسط بيمارستان انجام مي شود.