یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی راهنماي طبقات/بخش ها

راهنمای طبقات

طبقه همكف

-  اورژانس   - بخش دياليز - درمانگاه (كلينيك) / مطب پزشكان  - پاراكلينيك

- درمانگاه زنان - درمانگاه قلب - راديولوژي/سونوگرافي - آزمايشگاه

- داروخانه - دندانپزشكي  

- امور اداري / مديريت - پذيرش و صندوق ترخيص

hamkaf

طبقه اول

- اتاق عمل  - اتاق زايمان - اتوكلاو - ICU - CCU

- بخش جراحي و داخلي - بخش زنان و زايمان  - بخش نوزادان

- * در حال حاضر غير فعال مي باشد

aval