یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی گزارش فعالیت

گزارش فعالیت

 

آمار فعاليت درمانگاه سه ماهه اول سال 1396

بزشك تخصص فروردين ارديبهشت خرداد جمع کل
دكتر روزبهاني اطفال 152 257 211 620
دكترقدوسي اطفال 77 129 115 321
دكترمیهنی اطفال 501 447 422 1370
دكتر حبيبي داخلي 494 503 515 1512
دكتر غفاري مغزواعصاب 47 43 77 167
دكتر سام زاده
ارولوژي 38 42 53 133
دكتر نوري ارولوژي 39 62 62 163
دكتر عزيزي طب فيزيكي 12 27 21 60
دكتر جهانگيري
قلب وعروق 12 13 9 34
دكتر صفائي قلب وعروق 74 218 179 471
دكتر پورجبار گوش و حلق وبینی
26 39 33 98
دكتر فرهنگی گوش و حلق وبینی 91 134 106 331
دكترمینا ایمان زاده
جراح عمومی
58 83 124 265
دكترمظهری جراح عمومی 87 119
78 284
دكتر شیبانی جراح عمومی 39 101 54 194
دكتر کیاموسوی
جراح عمومی 34 30 39 103
دكتر مشیری
ارتوپدی 254 411 363 1028
دكتر خلیلی زنان و زایمان
277 229 237
743
دكتر پیروزمند زنان و زایمان 50 234 201 485
دكتر جلالی زنان و زایمان 335 274 404 1013
دكتر حکمت زنان و زایمان 551 777 965
2293
دكترمعصومه ایمانزاد
زنان و زایمان 189 248 315 752
دكترکدخدایان زنان و زایمان 182 254 0 436
دكتر بشرخواه زنان و زایمان 288 220 328 836

 

آمار فعاليت درمانگاه سال 1395 در مقايسه با دوره مشابه آن در سال 1394

 

بزشك تخصص فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند ميانگين 1395 ميانگين 1394
دكتر روزبهاني اطفال 256 250 246 281 319 471 255 340 370 226 257 317 299 356
دكتر ميهني اطفال 274 322 434 370 378 366 477 459 442 448 482 305 396 425
دكترقدوسي اطفال 215 239 183 129 119 0 168 179 150 168 126 201 156 157
دكتر حبيبي داخلي 480 620 547 454 495 538 578 543 581 575 565 610 549 573
دكتر غفاري مغزواعصاب 79 108 119 76 92 114 82 116 78 91 104 87 96 89
دكتر نوري ارولوژي 21 71 63 47 56 97 58 44 46 69 68 59 58 64
دكتر سام زاده ارولوژي 48 86 67 89 99 42 53 66 98 67 75 64 71 22
دكتر شايگان چشم 15 20 20 16 20 24 13 27 28 21 2 14 18 22
دكتر عزيزي طب فيزيكي 16 16 22 13 25 27 23 48 16 28 29 18 23 29
دكتر جهانگيري قلب وعروق 8 11 13 16 0 10 14 16 16 12 24 12 13 16
دكتر صفائي قلب وعروق 181 245 225 232 312 219 201 266 229 260 239 234 237 228

 

بزشك تخصص فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند ميانگين 1395 ميانگين 1394
دكتر مشيري ارتوپدي 260 359 401 271 362 350 246 263 213 312 346 347 310 326
دكتر فرهنگي گوش و حلق وبيني 109 108 113 62 112 98 121 133 100 114 85 99 105 117
دكتر پورجبار گوش و حلق وبيني 31 87 90 83 95 93 53 55 46 56 95 42 69 67
دكتر خليلي زنان وزايمان 301 407 337 230 247 353 258 236 225 299 201 209 275 370
دكتر پيروزمند زنان وزايمان 254 256 233 229 270 185 200 224 236 214 119 259 223 298
دكتر جلالي زنان وزايمان 327 310 313 352 294 292 249 266 360 313 283 311 306 298
دكتر معصومه ايمانزاده زنان وزايمان 219 378 105 240 229 211 188 220 182 266 231 228 225 231

 

بزشك تخصص فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند ميانگين 1395 ميانگين 1394
دكتر كدخدايان زنان وزايمان 104 200 210 145 201 174 140 217 206 243 211 168 185 143
دكتر حكمت زنان وزايمان 448 625 552 589 584 655 649 646 542 675 715 715 616 219
دكتر بشرخواه زنان وزايمان 266 149 197 201 204 188 151 192 255 270 246 219 212 151
دكترمينا ايمانزاده جراح عمومي 82 94 115 102 82 59 61 83 93 94 115 82 89 105
دكترمظهري جراح عمومي 100 124 136 74 120 152 118 108 108 109 121 69 112 111
دكتر كياموسوي جراح عمومي 46 50 17 35 9 13 0 21 15 29 22 46 25 37
دكترشيباني جراح عمومي 49 75 86 56 106 56 56 71 66 94 61 77 71 52

 

آمارفعاليت پاراكلينيك سال 1395 در مقايسه با دوره مشابه آن در سال 1394

 

فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند ميانگين 1395 ميانگين 1394
ويزيت اورژانس 975 898 885 955 824 917 1040 946 1128 878 750 809 917 1133
نوار عضله 26 26 34 25 20 48 40 61 43 59 80 38 42 24
نوار مغز 7 5 13 11 10 6 12 10 11 13 12 10 10 6
راديولوژي 288 383 356 186 372 326 270 242 184 341 408 353 309 276
آزمايشگاه 1114 1996 1864 1924 1937 1934 1714 1757 1956 1787 1674 1549 1767 1911
دياليز 823 911 940 937 848 835 784 800 868 939 909 937 878 912
نوار قلب 92 114 98 118 126 118 98 106 85 120 114 85 106 110
اكو كارديوگرافي 84 158 99 81 62 76 94 102 86 106 141 99 99 99
تست ورزش 41 63 37 32 42 47 42 58 56 67 79 57 52 33
سونوگرافي 673 876 987 943 709 1155 761 863 811 890 895 762 860 391
معاينه توسط ماما 1037 1073 1084 1031 917 1052 904 925 1086 1091 952 1023 1015 988
آندوسكوپي 9 15 29 17 22 15 12 5 6 15 8 9 14 29