یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی راهنمای بیماران هزينه هاي بيمارستاني

هزينه هاي بيمارستاني

 

هزینه هاي بستري دربيمارستان مفرّح
نوع خدمت حدودهزينه بيمه(ريال) حدود هزينه آزاد(ريال)
كيست پايلونيدال با يك شب 14,000,000
24,000,000 ريال
تحت نظر نوزاد (ايكتر) يك شب 4,500,000 6,000,000
تحت نظر بيمار - يك شب 4,500,000 6,000,000
سزارين اجباري با يك شب بستري 25,000,000 36,000,000
سزارین با لوله بستن 27,000,000
زايمان طبيعي با يك شب بستري 12,000,000 14,000,000
كورتاژ تخليه اي با يك شب بستري 11,000,000 19,000,000
كورتاژ تشخيصي با يك شب بستري 11,000,000 19,000,000
سيستوسل ركتوسل با يك شب بستري 19,000,000 27,000,000
فتق با يك شب بستري 15,000,000 19,000,000
هموروئيد با يك شب بستري 15,000,000 19,000,000
كيسه صفرا با دو شب بستري 31,000,000 40,000,000
شيرودكا با يك شب بستري 11,000,000 19,000,000
آپانديسيت با دو شب بستري 23,000,000 33,000,000
لوزه با يك شب بستري 12,000,000 18,000,000
هيستركتومي با دو شب بستري 28,000,000 37,000,000
واريكوسل يك طرفه 15,000,000 23,000,000
واريكوسل دو طرفه 19،000،000
كيست تخمدان 22,000,000 31,000,000
پروستات با دو روز بستري 35,000,000 45,000,000
فیشر و فیستول آنال 19,000,000
سیستوسکوپی 10,000,000
میومکتومی(فیبروم) 23,000,000
لاپاراتومی 25,000,000
ختنه بستری 7,000,000


هزينه هاي ويزيت پزشك
نوع خدمت حدود هزينه بيمه (ريال) حدود هزينه آزاد (ريال)
ويزيت پزشك متخصص 150,000 240,000
ويزيت پزشك فوق تخصص 200,000 300,000


هزينه هاي خدمات سرپايي
نوع خدمت حدود هزينه بيمه(ريال) حدود هزينه آزاد (ريال)
ختنه 1,100,000 1,720,000
اكو 1,000,000 1,720,000
تست ورزش 800,000 1,280,000