یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی حقوق بيمار

حقوق بيمار

  1. محور اول: دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.
  2. محور دوم: اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.
  3. محور سوم: حق انتخاب و تصميم‌گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.
  4. محور چهارم: ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل رازداري باشد.
  5. محور پنجم: دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است.
  6. rahnamaye-bimar