آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

برنامه هفتگی درمانگاه

ایام هفتهساعتنام پزشکتخصصتوضیحات
شنبه صبحخانم دکتر گنجیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
شنبه عصرخانم دکتر گنجیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
شنبهصبحآقای دکتر بیرامیاطفال
شنبهصبحآقای دکتر بهشاد تخصص ارتوپدی
شنبهصبحآقای دکتر مظهریجراجی عمومی
شنبهعصرآقای دکتر محرابی قلب
شنبهعصرآقای دکتر جهانگیریقلب
شنبهصبحآقای دکتر عزیزیطب فیزیکنوارعصب و عضله
شنبهعصرآقای دکتر قادریمتخصص اعصاب و روان
شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
یکشنبهصبحخانم دکتر شجاعیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
یکشنبهعصرخانم دکتر شجاعیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
یکشنبهصبحآقای دکتر بیرامیاطفال
یکشنبهصبحآقای دکتر محمودیفوق تخصص هیپ (لگن)
یکشنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهجراحی عمومی
یکشنبهعصرآقای دکتر شیبانیجراحی عمومی
یکشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
یکشنبهصبحآقای دکتر علیجانیعفونی
یکشنبهظهرآقای دکتر اسحاقیفوق تخصص و جراح چشم
یکشنبهصبحخانم دکتر پویاژنتیک
دوشنبهصبحخانم دکتر شریعتی زنان و زایماندرمانگاه زنان 1
دوشنبهعصرخانم دکتر شریعتیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
دوشنبهصبحخانم دکتر رامزیزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
دوشنبهصبحآقای دکتر بیرامیاطفال
دوشنبهصبحآقای دکتر اردونیداخلی و گوارش
دوشنبهصبحآقای دکتر رازقیانیجراحی عمومی
دوشنبهصبحخانم دکتر صفاییقلب
دوشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
سه شنبهصبحخانم دکتر معینیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
سه شنبهعصرخانم دکتر معینیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
سه شنبهصبحآقای دکتر جلالیزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
سه شنبهصبحخانم دکتر گودرزیاطفال
سه شنبهصبحخانم دکتر حجتیداخلی و غدد
سه شنبهصبحآقای دکتر سام زادهاورولوژی
سه شنبهصبحآقای دکتر آقاپورمتخصص ارتوپدی
سه شنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهجراحی عمومی
سه شنبهصبحخانم دکتر ایمانیقلب
سه شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
چهارشنبهصبحخانم دکتر جعفریزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
چهارشنبهعصرخانم دکتر جعفریزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
چهارشنبهصبحخانم دکتر گودرزیاطفال
چهارشنبهصبحآقای دکتر نوریاورولوژی
چهارشنبهصبحآقای دکتر مشیریارتوپدی
چهارشنبهصبحآقای دکتر کیاموسویجراحی عمومی
چهارشنبهصبحخانم دکتر مولاییقلب
چهارشنبهعصرآقای دکتر جهانگیریقلب
چهارشنبهصبحآقای دکتر شفیعینورولوژیست(متخصص بیماری های مفز و اعصاب)
چهارشنبهصبحآقای دکتر محمدپورنوروسرجری(جراح مفز و اعصاب)
چهارشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
پنج شنبهصبحخانم دکتر رحمتیانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
پنج شنبهعصرخانم دکتر رحمتیانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
پنج شنبهصبحخانم دکتر امینزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
پنج شنبهصبحخانم دکتر محمدیفوق تخصص اطفال
پنج شنبهصبحآقای دکتر مظهریجراحی عمومی
پنج شنبهصبحخانم دکتر صفایی/دکتر مولاییقلب
پنج شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی