آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

برنامه هفتگی درمانگاه

ایام هفتهساعتنام پزشکتخصصتوضیحات
شنبه صبحخانم دکتر کدخدایانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
شنبه عصرخانم دکتر کدخدایانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
شنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
شنبهصبحآقای دکتر سلطانیفوق تخصص نوزادان
شنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
شنبهصبحآقای دکتر بهشاد تخصص ارتوپدی
شنبهصبحآقای دکتر مظهریجراجی عمومی
شنبهصبحآقای دکتر محرابی قلب
شنبهعصرآقای دکتر جهانگیریقلب
شنبهصبحآقای دکتر عزیزیطب فیزیکنوارعصب و عضله
شنبهعصرآقای دکتر قادریمتخصص اعصاب و روان
شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
یکشنبهصبحخانم دکتر گنجیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
یکشنبهعصرخانم دکتر گنجیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
یکشنبهصبحخانم دکتر رامزیزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
یکشنبهصبحآقای دکتر بیرامیاطفال
یکشنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
یکشنبهصبحآقای دکتر محمودیفوق تخصص هیپ (لگن)
یکشنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهجراحی عمومی
یکشنبهعصرآقای دکتر شیبانیجراحی عمومی
یکشنبهصبحخانم دکتر صفاییقلب
یکشنبهعصرآقای دکتر محرابیقلب
یکشنبهصبحآقای دکتر فرهنگیگوش و حلق و بینی
یک شنبهصبحآقای دکتر غیاثی آنکولوژیست و رادیوتراپیست
یکشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
دوشنبهصبحخانم دکتر شریعتی زنان و زایماندرمانگاه زنان 1
دوشنبهعصرخانم دکتر شریعتیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
دوشنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
دوشنبهصبحخانم دکتر مشایخیفوق تخصص اطفال
دوشنبهصبحآقای دکتر ولی پوراورولوژی
دوشنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
دوشنبهصبحآقای دکتر بهشادارتوپدی
دوشنبهصبحآقای دکتر رازقیانیجراحی عمومی
دوشنبهصبحخانم دکتر ایمانیقلب
دوشنبهصبحخانم دکتر پویاژنتیک
دوشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
دوشنبهصبحخانم ایبک آبادیتغذیه و رژیم درمانی
سه شنبهصبحآقای دکتر حسن جلالیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
سه شنبهعصرآقای دکتر حسن جلالیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
سه شنبهصبحخانم دکتر رمزیاطفال
سه شنبهصبحآقای دکتر سام زادهاورولوژی
سه شنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
سه شنبهصبحآقای دکتر آقاپورمتخصص ارتوپدی
سه شنبهظهرآقای دکتر محمدیانفوق تخصص ارتوپدی
سه شنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهجراحی عمومی
سه شنبهصبحخانم دکتر صفاییقلب
سه شنبهعصرآقای دکتر خیراندیشاعصاب و روان
سه شنبهظهر آقای دکتر احسان زارعچشم
سه شنبهصبحآقای دکتر فرهنگی گوش و حلق و بینی
سه شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
چهارشنبهصبحخانم دکتر جعفریزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
چهارشنبهعصرخانم دکتر جعفریزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
چهارشنبهصبحآقای دکتر مشایخیفوق تخصص اطفال
چهارشنبهصبحآقای دکتر نوریاورولوژی
چهارشنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
چهارشنبهصبحآقای دکتر مشیریارتوپدی
چهارشنبهصبحآقای دکتر کیاموسویجراحی عمومی
چهارشنبهصبحخانم دکتر ایمانیقلب
چهارشنبهعصرآقای دکتر جهانگیریقلب
چهارشنبهصبحآقای دکتر شفیعینورولوژیست(متخصص بیماری های مفز و اعصاب)
چهارشنبهصبحآقای دکتر محمدپورنوروسرجری(جراح مفز و اعصاب)
چهارشنبهصبحخانم ایبک آبادیتغذیه و رژیم درمانی
چهارشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
پنج شنبهصبحخانم دکتر رحمتیانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
پنج شنبهعصرخانم دکتر رحمتیانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
پنج شنبهصبحخانم دکتر رامزیزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
پنج شنبهصبحخانم دکتر محمدیفوق تخصص اطفال
پنج شنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
پنج شنبهصبحآقای دکتر نژادگشتیارتوپدی
پنج شنبهصبحآقای دکتر مظهریجراحی عمومی
پنج شنبهصبحخانم دکتر صفائیقلب
پنج شنبهظهرآقای دکتر احسان زارعچشم
پنج شنبهصبحآقای دکتر فرهنگیگوش و حلق و بینی
پنج شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی