آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

معرفی پزشکان

آقـای دکتـر مـشایخی

فـوق تخصص اطفال

خانـم دکتـر اخباری

اطفال

خانـم دکتـر محمدی

فـوق تخصص اطفال

آقـای دکتر بیـرامی

اطفال

آقـای دکتـر محمودی

فـوق تخصص ارتوپدی

آقای دکتر بهشاد

ارتوپدی

آقای دکتر نژادگشتی

ارتوپدی

آقـای دکتر آقاپور

ارتوپدی

آقـای دکتـر مشیـری

ارتـوپـدی

آقـای دکتـر شیبـانی

جـراح عمومی

خانـم دکتـر مینا ایمانـزاده

جـراح عمومی

آقـای دکتـر مظهری

جـراح عمومی

آقـای دکتـر رازقیـانی

جـراح عمومی

آقـای دکتـر کیـاموسوی

جـراح عمومی

آقـای دکتـر ولی‌پـور

اورولـوژیست

آقـای دکتـر سـام زاده

اورولـوژیست

آقـای دکتـر نـوری

اورولـوژیست

خانـم دکتـر معصومه ایمانـزاده

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر کدخدایـان

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر جعفری

زنـان و زایمـان

آقـای دکتـر حسن جلالی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر رامزی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر رحمتیان

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر گنجی

زنـان و زایمـان

خانم دکتـر شریعتی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر معینی

زنـان و زایمـان

آقـای دکتـر انصـاری

سونـوگـرافی

آقـای دکتـر زارعی

سونـوگـرافی

خانم دکتر حجتی

 داخلی و غدد

آقـای دکتـر وزیری

 داخلی

آقـای دکتـر جهانگیـری

قلب

خانـم دکتـر صفـایی

قلب

خانـم دکتـر ایمانی

قلب

آقـای دکتـر محـرابی

قلب

آقـای دکتـر قـادری

 اعصـاب و روان

آقـای دکتـر خیرانـدیش

 اعصـاب و روان

آقـای دکتـر فـرهنگی

گوش و حلق و بینی

آقـای دکتـر شفیعی

نـورولـوژیست

آقـای دکتـر محمدپـور

جـراح مغز و اعصـاب

آقـای دکتـر عزیـزی

طب فیـزیک

آقـای دکتـر غیـاثی

آنکولـوژیست و رادیوتـراپیست

آقـای دکتـر زارع

چـشم

خانم دکتر پویا

ژنتیک