آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

معرفی پزشکان

آقـای دکتـر سلطانی

فـوق تخصص اطفال

خانم دکتر حق پرست

 اطفال

خانـم دکتـر محمدی

فـوق تخصص اطفال

آقـای دکتر بیـرامی

اطفال

خانم دکتر گودرزی

 اطفال

آقـای دکتـر محمودی

فـوق تخصص ارتوپدی

آقای دکتر بهشاد

ارتوپدی

آقای دکتر مشیری

ارتوپدی

آقـای دکتر آقاپور

ارتوپدی

آقـای دکتـر شیبـانی

جـراح عمومی

خانـم دکتـر مینا ایمانـزاده

جـراح عمومی

آقـای دکتـر مظهری

جـراح عمومی

آقـای دکتـر رازقیـانی

جـراح عمومی

آقـای دکتـر کیـاموسوی

جـراح عمومی

آقـای دکتـر سـام زاده

اورولـوژیست

آقـای دکتـر نـوری

اورولـوژیست

خانـم دکتـر رامزی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر رحمتیان

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر گنجی

زنـان و زایمـان

خانم دکتـر شریعتی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر معینی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر جعفری

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر شجاعی

زنـان و زایمـان

آقای دکتر جلالی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر امین

زنـان و زایمـان

آقـای دکتـر انصـاری

سونـوگـرافی

آقـای دکتـر زارعی

سونـوگـرافی

خانم دکتر حجتی

 داخلی و غدد

آقـای دکتـر جهانگیـری

قلب

خانـم دکتـر صفـایی

قلب

خانـم دکتـر ایمانی

قلب

آقـای دکتـر محـرابی

قلب

خانـم دکتـر مولایی

قلب

آقـای دکتـر قـادری

 اعصـاب و روان

آقـای دکتـر شفیعی

نـورولـوژیست

آقـای دکتـر محمدپـور

جـراح مغز و اعصـاب

آقـای دکتـر عزیـزی

طب فیـزیک

خانم دکتر پویا

ژنتیک